Hoe toekomstbestendig ben jij?

Hoe toekomstbestendig ben jij?

Zie jij de urgentie van duurzaam ondernemen en sta je open voor verandering? Of heb je duurzaamheid al geïntegreerd in je bedrijfsprocessen? Nee? Dan ben je nog niet echt toekomstbestendig. Bij verduurzamen hebben we juist ook ondernemers nodig. Want zij kunnen investeren. Tenslotte is iedereen verantwoordelijk voor de grote vraagstukken van deze tijd, zoals duurzaamheid, verantwoord ondernemen, milieu en respect voor mensenrechten. Als ondernemer kan je duurzaamheid inzetten en invoeren in je bedrijfsprocessen, zo wordt je toekomstbestendig. De manier waarop je het in je bedrijf wil integreren is aan jou. Maar het liefst wél oprecht en vanuit een intrinsieke motivatie.

 

Wij praten liever over duurzaam ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaam ondernemen zijn containerbegrippen die vaak door elkaar worden gebruikt. Het verschil tussen beide is dat MVO een sociale achtergrond heeft en duurzaam ondernemen een ecologische, milieu-achtergrond heeft. Bij duurzaam ondernemen ligt de nadruk vooral op de eigen organisatie, de eigen medewerkers en de eigen impact op het milieu. Het draait om jouw organisatie in plaats van om de samenleving en/of het milieu als geheel.

Wij hebben het dan ook liever over duurzaam ondernemen, wat wij kunnen doen als ondernemer. Want als je duurzaam onderneemt, dan houd je bij alle beslissingen rekening met het welzijn van je medewerkers en de impact van je activiteiten op de samenleving en het milieu. Het gaat net een stap verder dan alleen de wetten en regels volgen. De focus ligt op de lange termijn. En je bent bewust van activiteiten de zich richten op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoeken. Waarover je op een actieve en transparante manier verantwoording over aflegt en communiceert. Het is meer dan alleen aandacht voor milieu.

                                                                                                        Duurzaameid; een integrale visie op ondernemerschap.

Bij MareVisie proberen we een optimale mix van duurzaam ondernemen te bereiken. We staan voor Leading by example. Daarom houden we kennissessies en workshops, waarbij elke ondernemer bij kan aansluiten. We vinden dat duurzaamheid een integrale visie moet zijn op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. We willen een bijdrage leveren en toekomstbestendig zijn. Enkele voorbeelden zijn;

  • Economisch, meer bedrijven projectmatig ondersteunen bij verduurzaming. We delen kennis en willen bewustwording van duurzaamheid creëren bij bedrijven.
  • Ecologisch: Door de inzet van onze warmtepomp en andere duurzame initiatieven hopen wij op een energieneutraal kantoor in 2021. We willen intern bewust zijn door minimale milieubelasting ten aanzien van papier gebruik, stroomgebruik en mobiliteit. Daarmee proberen we onze foodprint te verkleinen.
  • Sociaal: Wij werken veelal studenten, die we tijdens de studie al kansen geven om aan te sluiten bij MareVisie en eventueel door te groeien naar een volwaardig medewerker. Daarnaast geven wij workshops aan studenten en sportclubs. Ook werken wij met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals een aantal collega’s die te kampen hebben met NAH (niet aangeboren hersenletsel).

Wij zijn van mening dat als je als bedrijf echt duurzaam wilt ondernemen het betekent dat je dit moet integreren in alle bedrijfsprocessen. Rekening houdend met dat een proces geen eindbestemming is en dat de doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd, bij elke bedrijfsbeslissing. Met hulp van proces en projectmanagement kunnen er haalbare stappen gezet worden en kan duurzaamheid vorm krijgen binnen een onderneming.

Waarom zou je duurzaam moeten ondernemen en wat is de urgentie daarvan?
Het antwoord van deze vraag ligt in het besef dat het bewustzijn groeit en ondernemers zien dat duurzaamheid een gunstig ROI kan opleveren, maar er moet meer gebeuren. Want kiest een onderneming puur uit commerciële motieven voor een duurzaam beleid dan zal dit op lange termijn eerder schade toebrengen in imago en uiteindelijk ook in resultaat. Want de klant/consument maakt steeds bewustere keuzes die niet over een nacht ijs gaan. Voorheen was het voor ondernemers van belang dat het maximaliseren van de winst borg stond voor zakelijke succes ongeacht de sociale en milieu problemen hetgeen niet bijdraagt aan een duurzame toekomst. Door de invloed van overheid en klant zien gelukkig steeds meer bedrijven de urgentie van duurzame bedrijfsvoering.

Verandering is een proces een biedt kansen.
Willen wij onze kinderen en aarde een toekomst bieden dan moeten we allemaal in actie komen, snel en op grote schaal. Maar zonder wijsvingers, schuldgevoel of slecht nieuws. Het is namelijk verleidelijk om vanuit angst een gevoel een urgentie te creëren. Angst werkt maar even, daarna verlamt het. We kunnen urgentie creëren door oplossingen te laten zien, kansen schetsen en deze tastbaar maken, hoe die kansen te pakken het liefst op korte termijn. Wij dragen graag ons steentje bij door ondernemers te sturen, te ondersteunen en kennis te delen, om zo actief mee helpen aan verandering.

Zet verandering in gang door medewerkers onderdeel te laten zijn ze moeten het nut ervan inzien.  Vanuit het management moet er voorbeeldgedrag zijn en richting gegeven worden. Het liefst moeten zij de urgentie voor verandering op persoonlijk niveau voelen. Door medewerkers in te zetten als denktank, en hen zelf met initiatieven te laten komen zorg je voor een breder draagvlak.

Verandering biedt kansen, daarbij moet je bereid zijn te onderzoeken en te falen. We leven nu in een wereld waarin we niet alleen meer over winst en groei praten maar ook over normen en waarden die minder meetbaar zijn. Wie succesvol wil veranderen en innoveren heeft lef en is nieuwsgierig. Het zijn immers de menselijke aspecten zoals vertrouwen, intuïtie, creativiteit,  nieuwsgierigheid en verbinding zoeken, die ons nog steeds vooruit helpen.

Er zijn bedrijven die snel transformeren, een deel die het nog niet kan bekostigen en een deel die nog niet kan en wil. Die laatste gaan pas om als het goedkoper of aantrekkelijkere wordt om te verduurzamen. Net zoals in de COVID crisis kan niet altijd de economie voorgaan, het gaat om gedragsverandering. Wereldwijd staat het klimaatbeleid onder druk door COVID-19 en daarmee samenhangende economische crisis. Vergroening en economisch herstel zou wat MareVisie betreft hand in hand moeten gaan, juist door duurzame investeringen naar voren te halen kan de economie weer aantrekken.

Wij zijn blij met de wendbaarheid en creativiteit van ondernemers en heeft iedereen kunnen zien dat juist in deze tijd mooie en creatieve initiatieven zijn ontstaan ook ten aanzien van duurzaamheid. Dit heeft alles te maken met wendbaarheid en daarmee de toekomstbestendigheid van je organisatie.

Ook zien we de eerste tekenen van gedragsveranderingen. En wie weet ben jij als ondernemer over 10 jaar ook energieneutraal en laat je een minimale footprint achter. Dat zou mooi zijn, toch?